Hem   |   Kontakta  

Välkommen till Riitta och Gerry Tapper i Malmö

 

Startsida

Riitta Tapper

Gerry Tapper

Lekarbete

Psykoterapi

Handledning

Utbildning

Lekarbete!

Lekarbete är en specialpedagogiskt metod som syftar till att stödja barnet i sin utveckling av förmågan att leka, lära och arbeta tillsammans med andra barn.

Leken har stor betydelse för barns lärande och utveckling. I lek med vuxna lär barnet grunderna för social samvaro, ömsesidighet, samförstånd och turtagande.

I lek med känslor lär barn känna sina känsloreaktioner, får kontroll över rädsla och aggression och lär sig att agera på ett adekvat sätt. I lek med saker bearbetar barnet upptäcker och upplevelser. Det lär känna tingens egenskaper och leken stimulerar också den kognitiva utvecklingen. Begrepp som orsak – verkan, spatiala relationer, mängd och storleksbegrepp, matematiska och fysiska relationer klaras genom lekfull manipulation.

I leken utvecklar barnet sociala färdigheter, det utvecklar sitt språk och sin kompetens som en kunnande och lärande individ. Målet för lekarbete är att stödja och stärka barnet i sin utveckling så, att det kan hantera och tillgodogöra sig lek och arbete tillsammans med andra människor.

Barn kan behöva stöd i form av lekarbete för att:

• stärka sin förmåga till koncentration
• utveckla sin förmåga att leka med jämnåriga
• lära sig de viktiga lekkoderna som turtagande, samförstånd och ömsesidighet
• skapa mening och struktur i sina upplevelser
• stärka sin självkänsla
• utveckla sitt samspel med omgivningen
• utveckla sin språkliga kompetens
• stärka sin förmåga att planera och styra sina handlingar

Lekarbetspedagogen skapar tillsammans med barnet en ostörd och trygg miljö med tydliga ramar, i vilken nödvändiga förutsättningar finns för att lekande skall leda till utveckling och lärande. Pedagogen och barnet träffas 30 minuter en gång i veckan under en period. Den vuxne deltar som en lekpartner i barnets lek när hon blir inbjuden till det eller som en intresserad observatör av barnets lekhandlingar. Barnet avgör själv vad det vill leka med och lekpedagogen verbaliserar barnets aktiviteter i lekrummet.

Lekpedagogen håller kontakt med föräldrar eller/och personal under hela lekarbetets gång.

 

 

 

 

 

www.tapper-ab.se  |  Leg Psykolog Tapper AB   |  Södra Förstadsgatan 13  |  200 10 Malmö   |   mbjweb  |  © 2009-11-03